فایل اطلاعات نمایشگاه
در فایل زیر اطلاعات :
_ مجوز برگزاری نمایشگاه
_ فراخوان نمایشگاه
_ اطلاعات ثبت نام
_ اطلاعات هتل
_ اطلاعات پرواز
_ زمانبندی و هزینه ها

برای دانلود فایل لطفا کلیک بفرمایید .