مجوز برگزاری نمایشگاه

تصویر مجوز برگزاری نمایشگاه از طرف ریاست نمایشگاه های وزارت صنعت و تجارت کشور افغانستان